Boris Mikhailov 「Diary」

c0016177_147758.jpg

c0016177_1471869.jpg

c0016177_1472423.jpg

c0016177_1472963.jpg

c0016177_1473586.jpg

c0016177_1474087.jpg

c0016177_1474679.jpg

c0016177_1475162.jpg

c0016177_1475911.jpg

c0016177_148463.jpg

c0016177_1481179.jpg

c0016177_1481769.jpg

c0016177_1482241.jpg

c0016177_1482934.jpg

c0016177_1483410.jpg

c0016177_148412.jpg

c0016177_1484736.jpg

c0016177_1485560.jpg

published by Walther König,2015,

後日。
by atsushisaito | 2016-01-05 14:26 | 写真集 | Comments(0)
<< 大阪 大阪 >>